Doradztwo zawodowe w klasach VI


W ramach projektu "Nauka bez tajemnic" odbywały się zajęcia
z doradztwa zawodowego prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.
W ramach zajęć odbyły się wizyty zawodoznawcze w ramach których uczniowie
klas szóstych odwiedzili Zamek Piastowski, Straż Graniczną, Straż Pożarną,
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz Obserwatorium Geofizyczne.
Dowóz we wszystkie odwiedzane miejsca zapewnił Urząd Miasta.Akademia uczuć - grupa I -IV
Prowadząca: Aleksandra Wojtowicz - Pacholska


W zajęciach biorą udział uczniowie klas IV-VI. Zajęcia odbywają się w czterech
pięcioosobowych grupach. Program adresowany jest w szczególności do dzieci,
które potrzebują wsparcia w poszukiwaniu i wypracowywaniu efektywnych sposobów
regulacji emocji, wzmacniania poczucia własnej wartości, rozwijania kompetencji
społecznych a także poznawczych. Podczas zajęć wykorzystywane są następujące
metody i formy pracy: ćwiczenia indywidualne i grupowe, zabawy grupowe,
zabawy słowne, ruchowe, prace plastyczne, prezentacje, mini wykłady, dyskusje,
autorefleksja, pogadanki itp.
Struktura poszczególnych spotkań w każdej z grup opiera się na kanwie jednego
ogólnego programu ramowego. Szczegółowe treści, w zależności od potrzeb,
oczekiwań i poziomu danej grupy są odpowiednio modyfikowane i dostosowywane.
Zajęcia zostały podzielone na 4 bloki: integracyjny, samopoznania, kompetencji
emocjonalnych, kompetencji poznawczych. Idea programu opiera się na koncepcji
dążenia od dobrego poznania siebie, własnych zasobów i ograniczeń do nauki
efektywnej współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej i w społeczeństwie.
Zakłada się, że umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, trudnościami,
napięciem i stresem jest pierwotna wobec umiejętności skutecznego działania wśród ludzi.
Dodatkowo wydaje się słuszne iż uporządkowanie funkcjonowania w sferze emocjonalnej
będzie ułatwiało kształtowanie kompetencji dobrego funkcjonowania poznawczego.
Akademia uczuć - grupa V
Prowadząca: Lilianna Zolisz


Zajęcia socjoterapeutyczne w ramach "Akademii Uczuć" adresowane są jest do uczniów
klas IV-VI. Uczestnikami zajęć jest grupa licząca 5 osób.
Nie jest to typowy program socjoterapeutyczny, który kieruje się do dzieci i młodzieży
z zaburzeniami. Realizacja opracowanych treści ma za zadanie przeciwdziałać powstawaniu
zaburzeń zachowania, a jeśli już się one pojawią - ma pokazać, jak sobie z nimi radzić.
Działania socjoterapeutyczne prowadzone w ramach zajęć: "Akademia Uczuć" mają na celu
organizowanie doświadczeń korekcyjnych umożliwiających rozładowanie napięć przez
różnorodne formy aktywności w atmosferze akceptacji i zrozumienia przez grupę.
Poprzez atrakcyjne formy przekazu jak: muzykoterapia, choreoterapia, różnorodne
formy plastyczne zajęcia te mają na celu uświadomienie dzieciom wartości wynikających
z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób.
Dzięki atmosferze zaufania, bezpieczeństwa i wsparcia możliwe jest nabywanie
umiejętności wyrażania uczuć oraz świadomości ich ciągłych przemian.
Zajęcia te mają za zadanie stwarzanie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych.
Zajęcia wyrównawcze
Język polski - prowadząca D. Orzechowska


Kółko wyrównawcze z języka polskiego odbywające się w ramach projektu adresowane
jest do uczniów klas VI, którzy przystępują w tym roku szkolnym do sprawdzianu klas VI.
Odbywa się ono w wymiarze 1 godziny tygodniowo i obejmuje swym zakresem merytorycznym
całościowe rozwiązywanie przykładowych testów z jednoczesnym silnym akcentem
na sposób rozwiązywania zadań, sposób punktowania, kryteria oceniania rozwiązań itp.
W zajęciach uczestniczy 5 uczniów, odbywają się w środy na lekcji 7 w godzinach
od 13.40 do 14.25 w Sali AO6.
Zajęcia wyrównawcze
Przyroda - prowadząca D. Skóra


Zajęcia wyrównawcze z przyrody pt. "To nie jest takie trudne" realizowane w ramach
projektu przeznaczone są dla uczniów klas szóstych. W zajęciach uczestniczy 7 osób.
Na zajęciach utrwalane są wiadomości i umiejętności pracy z mapą i atlasem:
odczytywanie wysokości, legenda mapy, skala i kierunki świata.
Rozwiązywane są zadania z treścią dotyczące skali.
Zajęcia odbywają się w środy w sali A-1-5 w godzinach od 13.45 do 14.30.
Zajęcia wyrównawcze
Historia - prowadząca M. Rymarowicz


Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Udział bierze 5 uczniów klas szóstych mających
problemy z opanowaniem podstawowej wiedzy z przedmiotu historia i społeczeństwo.
Program realizowany na zajęciach pomaga uczniom z trudnościami edukacyjnymi
w poznaniu różnych źródeł zdobywania informacji i technik nauki historii.
Uczniowie korzystają z Internetu, programów multimedialnych, filmów popularnonaukowych.
Uczą się poprzez zabawę rozwiązując zagadki, rebusy, quizy. Pracują na materiale
źródłowym i kartograficznym. Zajęcia umożliwiają zindywidualizowanie procesu nauczania
i pozwalają w atrakcyjny dla ucznia sposób pokonywać trudności w nauce .
PRZYJAZNA MATEMATYKA - grupa I i II
Prowadząca: Bogusława Niedzielska


Program "Przyjazna matematyka" to program pracy z uczniem zdolnym oraz
zainteresowanym matematyką. Na zajęcia uczęszcza po 8 uczniów w każdej z grup.
Głównym jego założeniem jest rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych
uczniów, pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy,
gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne.
Zadania, zabawy i ćwiczenia w programie zostały dobrane w taki sposób,
aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do twórczości
na miarę ich indywidualnych możliwości. Praca z uczniem zdolnym jest ważna
w pracy szkoły. Dzieci mogą zaangażować się, jeszcze bardziej rozszerzyć swoją
wiedzę, rozwijać zdolności i doskonalić swoje umiejętności.
Rozwiązywanie problemów jest procesem, dzięki któremu uczniowie mogą przekonać
się o sile matematyki, o jej użyteczności na co dzień.
PRZYJAZNA MATEMATYKA - grupa III
Prowadząca: Iwona Kużmicz


Zajęcia "Przyjazna matematyka" przeznaczone dla ośmioosobowej grupy uczniów
prowadzone są w oparciu o program autorski. Program jest bogaty w treści nauczania,
daje możliwość stosowania różnorodnych metod i form pracy. Może on być wykorzystany
w pracy z uczniem zdolnym, zainteresowanym matematyką, ale daje także możliwość pracy
z uczniami, których chciałoby się zachęcić do poszerzania swojej wiedzy z matematyki.
Na zajęciach uczniowie pracują w grupach, czasem indywidualnie.
Nie jest to jednak przedłużanie tradycyjnej formy lekcji szkolnej.
Samodzielność, dyskretna inspiracja i kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia
daje możliwości pobudzania i wytwarzania cech charakterystycznych aktywności matematycznej.
Preferowane jest czynnościowe nauczanie matematyki przez zabawę, działania praktyczne.
Na tych "matematycznych spotkaniach" panuje sympatyczna atmosfera.
Uczestnicy przekonują się, że nie taka matematyka straszna, co więcej, że można
się nią świetnie bawić, albo na dobre polubić.
Zajęcia z języka angielskiego - grupa I, II, III
Prowadząca: Halina Syjud


Zajęcia z języka angielskiego realizowane są w trzech grupach dla uczniów klas IV - VI
naszej szkoły. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Grupa I to uczniowie klas VI,
dla których opracowany został program "English for 6th grades students"; grupa II
to uczniowie klas IV, którzy realizują autorski program
"English - speaking countries in zoom"; grupa III to uczniowie klas V,
dla których opracowano program "English for 5th grades students".
Uczestnicy zajęć bardzo chętnie i systematycznie biorą w nich udział.
Zajęcia odbywają się w pracowniach języka angielskiego, gdzie uczniowie mają możliwość
korzystania ze słuchawek, sprzętu audiowizualnego, rzutnika, laptopów oraz tablicy interaktywnej.
Na zajęciach uczniowie poznają nowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne.
Tworzony jest bank słówek do poszczególnych modułów tematycznych. Bardzo chętnie
i z ogromnym zaangażowaniem uczniowie wykonują wiele projektów, które są eksponowane
na szkolnych gazetkach. Ponadto, uczniowie mają możliwość zgłębiania swojej wiedzy
na temat kultury krajów anglojęzycznych. Dzięki wykorzystaniu multimedialnych środków
wiedzę tę przedstawiam uczniom poprzez różnego rodzaju prezentacje multimedialne
czy też ciekawe filmy. Poza tym uczniowie sami szukają w Internecie ciekawostek
dotyczących omawianych przeze mnie zagadnień. Zapoznając się z kulturą i tradycją
rodzimych użytkowników tego języka uczestnicy zajęć nie tylko poszerzają swoją
wiedzę ale przede wszystkim zwiększona zostaje ich motywacja do nauki języka obcego.
Zajęcia urozmaicane są różnego rodzaju technikami aktywizującymi, dodatkowymi
ćwiczeniami, grami oraz zabawami z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych.
Ogromnym atutem jest używanie laptopów, gdzie każdy uczestnik indywidualnie pracuje
wykorzystując interaktywne CD-Romy czy też rozwiązując dostosowane do swego
poziomu ćwiczenia on-line. Do przeprowadzania tychże zajęć tworzone są autorskie
karty pracy dla uczniów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród uczestników,
którzy wypełniają je z ogromnym zaangażowaniem.
Zajęcia z języka angielskiego - grupa IV
Prowadząca: Ewa Folęga


Zajęcia z języka angielskiego "English online" odbywają się w poniedziałki
o godzinie 14.30. W zajęcia uczęszczają uczniowie klasy Vc, którzy zostali
wytypowani przez nauczyciela prowadzącego. Celem zajęć jest sprzyjanie rozwojowi ucznia,
kształtowanie umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijanie jego zainteresowań.
Program zajęć obejmuje uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu języka angielskiego.
Program realizuje podstawę programową nauczania języka angielskiego w szkole,
lecz swoim zakresem wychodzi ponad wymaganą podstawę obowiązującą obecnie w szkole.
Treści zajęć zachęcają uczniów do samodzielnych działań. Program preferuje również
metody rozwijające samodzielność ucznia i swobodę w dochodzeniu do wiedzy.
Tematyka zajęć podzielona została na 12 głównych tematów obowiązujących w podstawie
programowej: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne, i towarzyskie, żywienie,
zakupy i usługi, podróż i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody.
W ramach tematu - kultura - omawiane będą święta krajów anglojęzycznych,
oraz ciekawostki na temat Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady.
Uczniowie zapoznają się również z piosenkami w języku angielskim.
Zajęcia z języka angielskiego - grupa V
Prowadząca: Magdalena Podhajska


W zajęciach z języka angielskiego, realizowanych w ramach projektu "Nauka bez tajemnic"
w grupie V biorą udział uczniowie klas czwartych. Cotygodniowe spotkania, prowadzone
na podstawie programu autorskiego "Interactive Journey with English", mają na celu
przybliżenie uczniom podstawowych wiadomości na temat kultury, tradycji i życia
w krajach anglojęzycznych. Zajęcia dają uczniom możliwość poznania ciekawych
miejsc i zabytków, symboli, zwierząt, czy dyscyplin sportowych charakterystycznych
dla danego kraju. Dzieci mogą również posłuchać utworów popularnych wykonawców
oraz spróbować przysmaków, z których słyną poszczególne kraje. Dzięki zastosowaniu
ciekawych metod i form pracy (projekty, prezentacje multimedialne, filmy),
uczniowie łatwo i przyjemnie zdobywają nowe wiadomości, które pomagają im zrozumieć
podobieństwa i różnice istniejące pomiędzy naszym krajem a Kanada, Australią,
Wielka Brytanią i USA.
Zajęcia języka niemieckiego - Grupa I i II
Prowadzący - Jakub Jędrzejak


Zajęcia z języka niemieckiego prowadzone są przez p. Jakuba Jędrzejaka w dwóch grupach.
Pierwsza z nich skupia w sobie uczniów klas V, a duga uczniów klas VI.
Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 14.30 - 15.15.
Tematyka zajęć skoncentrowana jest na literaturze i sztuce krajów niemieckojęzycznych.
Uczniowie mają szansę zapoznać się również ze słownictwem dot. filmu i muzyki.
Na zajęciach opracowujemy oryginalne niemieckojęzyczne teksty, charakteryzujemy postacie,
określamy czas i miejsce akcji oraz uczymy się odróżniać fikcję literacką od rzeczywistości.
W bloku poświęconym kinematografii zaplanowano film niemieckiego reżysera, jego promocję,
poprzez tworzenie plakatu, biletu, recenzji czy charakterystyki postaci.
Uczestnicy poznają również sekrety niemieckiej poezji i dramatu.
Zajęcia języka niemieckiego - Grupa III
Prowadzący - Janusz Jureczko


W zajęciach języka niemieckiego prowadzonych przez Janusza Jureczko uczestniczy
8 uczniów z klas IV-VI. Podczas zajęć zostają im przybliżone realia niemieckiej
codzienności. Uczniowie utrwalają i rozszerzają formy gramatyczne i słownictwo poznane
na lekcjach, odgrywając różne scenki rodzajowe. Zostanie im również przybliżona tematyka
niemieckiej literatury przeznaczonej dla ich przedziału wiekowego.
Zajęcia "Koło przyrodniczo - eksperymentalne"
Prowadząca - Magdalena Stolarz


"Przyrodnicze Koło Eksperymentalne" powstało dla uczniów ciekawych otaczającego świata.
W zajęciach biorą udział uczniowie klas IV - VI, które mogą rozwijać swoje
zainteresowania naukami przyrodniczymi. Na kółku uczniowie samodzielnie lub z pomocą
nauczyciela wykonują doświadczenia - odkrywają tajniki chemii i fizyki.
Dowiadują się czy powietrze waży i ile waży to w klasie; dlaczego świeca przykryta
słoikiem gaśnie; jak powstaje echo; gdzie lepiej słychać - w powietrzu czy w wodzie
i wiele innych ciekawych rzeczy. Uczniowie doskonale się bawiąc wkraczają w świat
nauki przyswajając pierwsze pojęcia i poznając procesy z dziedziny chemii,
fizyki, meteorologii, i geometrii.
Zajęcia "Badamy świat wokół nas"
Prowadząca - Małgorzata Jakubowska


Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach od 14:30 do 16:00.
Uczestniczy w nich 12 uczniów klas IV. Na zajęciach metodą obserwacji i doświadczeń
uczniowie badają różne zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie.
Uczestnicy uczą się sporządzać notatki z prowadzonych obserwacji oraz wyciągać
wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. Ponadto na niektórych zajęciach uczniowie
nabywają umiejętności posługiwania się mapą i planem miasta, uczą się orientować
mapę i plan, wyznaczać kierunki, odnajdywać różne obiekty. Uczniowie bardzo
chętnie uczestniczą w tych zajęciach
Zajęcia "Szkolna estrada" - grupa teatralna
Prowadząca - Barbara Wróbel


Koło teatralne skupia 15 uczniów z kl. IV- VI, którzy " chcą się bawić w teatr".
Zabawa ta rozwija ich zainteresowania, kształci wyobraźnię, aktywność twórczą,
pomaga stawać się otwartym na świat i ludzi. Członkowie koła uczą się pracy z
espołowej oraz mają okazję doświadczyć satysfakcji z osiągnięcia sukcesu.
Inscenizacje przygotowane w ramach zajęć prezentowane są szkolnej publiczności,
rodzicom a także w DK "Strzecha".
Zajęcia "Szkolna estrada" - grupa muzyczna
Prowadzący - Tomasz Hetman


W ramach Szkolnej Estrady działa w szkole zespół wokalny "Gwiazdki Osiemnastki".
Złożony z uczniów klas IV-VI spotyka się w poniedziałki od 14:30 do 16:00.
Celem zajęć jest przede wszystkim ogólne umuzykalnienie dzieci, nauka występowania
przed publicznością i radzenia sobie ze stresem i tremą. Zespół uświetnia swoimi
występami szkolne uroczystości - dotychczas zaprezentował się podczas Dnia Edukacji
Narodowej oraz Dnia Niepodległości a obecnie przygotowuje repertuar na szkolne Jasełka.
W czasie zajęć maja miejsce ćwiczenia emisji głosu, zabawy integracyjne i głosowe,
nauka piosenek jedno i dwugłosowych, gra na prostych instrumentach.
Ważne miejsce ma też nauka tak zdawałoby się prostych rzeczy, jak właściwa
postawa w czasie śpiewu czy sposobu trzymania i śpiewu do mikrofonu.
Celem działalności zespołu jest też szeroko pojęta promocja szkoły
- "Gwiazdki Osiemnastki" reprezentuje szkołę na imprezach i uroczystościach
miejskich i nie tylko.
Zajęcia komputerowe - grupa I
Prowadzący - Tomasz Hetman


Celem programu "Cały świat w małym okienku" jest wytworzenie umiejętności
świadomego odbioru informacji z Internetu, przetworzenia w konkretnym celu
oraz tworzenia własnych treści, świadomie umieszczanych w globalnej Sieci.
Uczniowie zyskają umiejętności oraz świadomość, że Internet to nie tylko
Facebook - oraz że sami mogą stać się twórcami treści umieszczanych w Sieci.
Program zwraca także uwagę na możliwości wykorzystania Internetu w procesie
dydaktycznym jako medium dla platform edukacyjnych opartych m.in. na metodzie
WebQuest czy platformie Moodle. Komputery i Internet stanowią obecnie jeden
z aspektów życia współczesnego człowieka, bez którego nie sposób wyobrazić
sobie normalnej pracy czy egzystencji w społeczeństwie. Poczta elektroniczna,
bankowość elektroniczna, komunikatory, społecznościowe serwisy internetowe
typu NK czy Facebook na stałe weszły w harmonogram dnia pracy i rozrywki.
Do tego dochodzi pomijana oficjalnie, a główna strona zastosowania komputerów
- rozrywka w postaci gier komputerowych.
Dzieci są szczególnymi odbiorcami kultury masowej, jaką staje się Internet,
a także odbiorcami i twórcami informacji umieszczanych w Internecie za pomocą
komputerów. Ogrom danych tworzy nieopisany szum komunikacyjny, spośród którego
trudno jest wyciągnąć wartościowe dane do dalszych transformacji.
Zajęcia pozwalają uporządkować wiedzę i uczą jak właściwie z niej korzystać.
Zajęcia komputerowe - grupa II
Prowadzący - Janusz Jureczko


W zajęciach komputerowych prowadzonych przez Janusza Jureczko bierze udział
12 uczniów z klas IV-VI. W trakcie zajęć uczniowie mają okazję poznać różnorakie
programy użytkowe, które mogą wykorzystać w codziennej pracy z komputerem.
Dzięki tabletom oraz odpowiedniemu oprogramowaniu uczniowie mogą się poczuć
jak prawdziwi artyści.
Oczywiście w trakcie zajęć uczniowie mają również czas
na relaks i zabawę z komputerem.