- projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nasza szkoła bierze udział w realizacji projektu POKL "Nauka bez tajemnic"
współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentem projektu jest Miasto Racibórz, a realizacja tego projektu obejmuje
dziesięć szkół podstawowych z terenu miasta.
Projekt jest realizowany w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
i poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celami projektu są: Wyrównywanie szans edukacyjnych u 933 uczniów w 10 szkołach
Miasta Racibórz w zakresie:
- Kształtowania kompetencji kluczowych
- Wyrównywania braków rozwojowych
- Niwelowania negatywnych zachowań
- Prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
- Prowadzenia doradztwa zawodowego
W szkole koorynatorem projektu jest wicedyrektor Sława Mądrzyńska-Galińska.

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2013/2014